Images SEALS
Images SEALS Images SEALS
Szukane słowo: 
Grupa: 
Podgrupa: 
 
Images SEALS
Images SEALS
Images SEALS
  Wszystkie grupy
 1. Wprowadzenie

Szanowni Pa?stwo!

Przedstawiamy Pa?stwu kolejny katalog programu produkcyjnego CX (ISBN: 978-83-927599-3-5).

Program produkcyjny CX, oprócz ?o?ysk wszystkich typów, obejmuje równie? pe?en zakres elementów uszczelniaj?cych w ró?nych wariantach wykonania, przeznaczonych zarówno do uszczelniania po??cze? ruchowych jak i po??cze? spoczynkowych.

Promieniowe pier?cienie uszczelniaj?ce wa?ki obrotowe oferowane s? w zakresie wymiarowym ?rednicy wewn?trznej od 5 mm do 540 mm, w wykonaniu dwuwargowym, jednowargowym, ze spr??yn? dociskow?, bez spr??yny dociskowej, z ró?nych typów elastomerów, zale?nie od potrzeb klienta. Program produkcyjny obejmuje równie? pier?cienie uszczelniaj?ce z dodatkow? warg? ochronn?, o wyd?u?onej wardze przeciwpylnej, ko?nierzowe, zamykane, dwustronne, oraz inne typy, wykonywane wed?ug dostarczonych specyfikacji.

Na specjalne zamówienie wykonywane s? tak?e uszczelnienia bezstykowe, tzw. labiryntowe.

Pier?cienie typu O-ring, o przekroju okr?g?ym, prostok?tnym lub `x` produkowane s? w zakresie wymiarowym ?rednicy wewn?trznej od 2.7 mm do 247 mm.

Program produkcyjny CX obejmuje równie? czo?owe pier?cienie uszczelniaj?ce, oraz uszczelnienia przeznaczone do uszczelniania po??cze? ruchowych posuwistych jak i spoczynkowych, tak?e uszczelnienia ci?nieniowe: pier?cienie uszczelniaj?ce typu U i V, pier?cienie typu D, pier?cienie zgarniaj?ce oraz uszczelnienia podk?adowe.

Wysoka jako?? uszczelnie? CX, d?ugi czas eksploatacji oraz atrakcyjne ceny sprawiaj?, ?e s? one powszechnie stosowane do zabezpieczania po??cze? ruchowych i spoczynkowych.

W niniejszym katalogu przedstawiamy podstawowe wiadomo?ci z zakresu doboru uszczelnie?, ich materia?ów oraz w?a?ciwego sposobu przygotowania elementów z nimi wspó?pracuj?cych.

Wiedza przedstawiona w katalogu jest wystarczaj?ca do pokonania codziennych trudno?ci stoj?cych przed warsztatami naprawczymi i biurami projektowymi maj?cymi styczno?? z problematyk? uszczelnie? elementów obrotowych. Dla studentów wy?szych uczelni technicznych katalog mo?e stanowi? podr?czne kompendium wiedzy dotycz?cej elementów uszczelniaj?cych maszyn i urz?dze?.

Poradnik sk?ada si? z dwóch cz??ci.

W cz??ci I prezentujemy rodzaje uszczelnie?, ich konstrukcj?, zastosowanie, w?asno?ci materia?ów. Cz??? II zawiera tablice przedstawiaj?ce dane techniczne uszczelnie? CX.

Cz??ci teoretyczne stanowi? wst?p do programu produkcyjnego CX. Znajdziecie tam Pa?stwo wymiary oraz dost?pne wykonania uszczelnie?, rysunki techniczne i wizualizacje uszczelnie?.

Poza wykonaniami standardowymi istnieje mo?liwo?? wykonania uszczelnie? na konkretne zamówienie klienta.

Mamy nadziej?, ?e logiczny i przejrzysty uk?ad danych, zarówno technicznych, informacji ogólnych, jak i danych tabelarycznych, pozwoli Pa?stwu szybko odnale?? poszukiwane informacje oraz dobra? w?a?ciwe uszczelnienie.

Dajemy Pa?stwu gwarancj? wysokiej jako?ci oraz optymalnych parametrów technicznych i ekonomicznych uszczelnie? CX.

Wszelkie prawa zastrze?one
Š COMPLEX S.A. 2009

Tre?? niniejszej publikacji jest w?asno?ci? COMPLEX S.A. i nie mo?e by? wykorzystywana w innych publikacjach bez pisemnej zgody.
COMPLEX S.A. do?o?y? wszelkich stara? aby tre?? niniejszej publikacji by?a zgodna ze stanem rzeczywistym, jednak?e nie ponosi odpowiedzialno?ci za ewentualne b??dy i nie?cis?o?ci. CX jest znakiem zastrze?onym i jest w?asno?ci? COMPLEX S.A.

ISBN: 978-83-927599-3-5
Wydawca: COMPLEX S.A.

Historia : Images SEALS Images SEALSStrona : Images SEALSImages SEALS << Powrót do kataloguDrukuj
Images SEALS